DM 2018 - U9 Aktualności

Konkurs na Facebooku

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem głównej nagrody jest Stowarzyszenie Kochamy Sport
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 38.
2. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem profilu Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu Organizatora oraz na stronie www.kochamsport.pl.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie pomiędzy 29 stycznia od godziny 12:00 a 5 lutego 2018 roku do godziny 15:00.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia
b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora konkursu i nie jest członkiem jego rodziny.
6. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej wypowiedzi (dopuszcza się poprawki stylistyczne) wraz ze zdjęciem przedstawiającym uczestnika z rodziną lub przyjaciółmi w dodatku do Przeglądu Sportowego dedykowanego Deichmann Minimistrzostwom, który zostanie opublikowany 23 lutego 2018.
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy, w terminie 29 stycznia 2018, godz. 12:00 do 5 lutego do godziny 15:00 opublikować na profilu Organizatora komentarz do posta konkursowego będący odpowiedzią na pytanie „Jakie wspomnienie lub przygoda związana z Deichmann Minimistrzostwami zapadła Ci szczególnie w pamięci?”
8. Uczestnik może zgłosić tylko taki komentarz, którego jest autorem i spełnia następujące wymagania:
a) nie zawiera treści obraźliwych;
b) nie zawiera treści zabronionych prawem;
c) nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami;
d) nie zachęca do działań niezgodnych z prawem;
e) autor posługuje się w miarę możliwości poprawną polszczyzną;
f) nie jest dłuższy niż 200 słów.
9. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź.
10. Do wytypowania zwycięzcy Organizator powoła komisję konkursową, która wybierze najlepszy komentarz zgodny z zasadami konkursu
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na tablicy Organizatora w dniu 6 lutego 2018 r. Dodatkowo Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook w prywatnej wiadomości, w której podany zostanie adres e-mail do wysyłki zdjęcia.
12. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi w ciągu dwóch dni roboczych
w wiadomości elektronicznej:
a) zdjęcie, które zostanie zamieszczone w Przeglądzie Sportowym i zilustruje jego wypowiedź wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw do jego publikacji.
b) oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku w Przeglądzie Sportowym osób znajdujących się na zdjęciu lub w przypadku małoletnich ich opiekunów prawnych.
W razie niedopełnienia obowiązku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy
z nadesłanych na konkurs zgłoszeń.
13. Nadesłane zdjęcie powinno przedstawiać zwycięzcę oraz inne osoby na neutralnym tle. W publikacji dopuszcza się możliwość obróbki zdjęcia, w taki sposób, aby przedstawiało ono wyłącznie osoby z pierwotnego zdjęcia.
14. W razie wątpliwości i pytań można się kontaktować z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
15. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z organizacją Konkursu na łamach serwisu.
16. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
17. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY