Jabłonka Jabłonka Koordynator
Rudolf Guzik (697643505)

Boisko 4
11:20 - 11:45 Anglia Jabłonka 1 - 3 Argentyna Jabłonka
12:10 - 12:35 Belgia Jabłonka 2 - 4 Chorwacja Jabłonka
13:00 - 13:25 Niemcy Jabłonka 1 - 2 Dominikana Jabłonka
13:50 - 14:15 Francja Jabłonka 1 - 9 Brazylia Jabłonka
Boisko 2
11:20 - 11:45 Belgia Jabłonka 1 - 2 Włochy Jabłonka
11:45 - 12:10 Wietnam Jabłonka 1 - 2 Brazylia Jabłonka
12:10 - 12:35 Argentyna Jabłonka 4 - 2 Włochy Jabłonka
12:35 - 13:00 Wietnam Jabłonka 2 - 2 Francja Jabłonka
13:00 - 13:25 Wietnam Jabłonka 7 - 2 Portugalia Jabłonka
13:50 - 14:15 Belgia Jabłonka 5 - 3 Dominikana Jabłonka
Boisko 3
11:20 - 11:45 Niemcy Jabłonka 2 - 6 Chorwacja Jabłonka
12:10 - 12:35 Anglia Jabłonka 3 - 2 Dominikana Jabłonka
12:35 - 13:00 Anglia Jabłonka 1 - 1 Chorwacja Jabłonka
13:00 - 13:25 Holandia Jabłonka 5 - 1 Włochy Jabłonka
13:50 - 14:15 Wietnam Jabłonka 6 - 0 Hiszpania Jabłonka
Boisko 5
11:20 - 11:45 Hiszpania Jabłonka 1 - 3 Peru Jabłonka
12:10 - 12:35 Hiszpania Jabłonka 2 - 4 Portugalia Jabłonka
13:00 - 13:25 Belgia Jabłonka 2 - 6 Argentyna Jabłonka
13:50 - 14:15 Portugalia Jabłonka 1 - 2 Peru Jabłonka
Boisko 1
11:20 - 11:45 Holandia Jabłonka 7 - 0 Dominikana Jabłonka
11:45 - 12:10 Francja Jabłonka 1 - 1 Portugalia Jabłonka
12:10 - 12:35 Niemcy Jabłonka 0 - 9 Holandia Jabłonka
12:35 - 13:00 Brazylia Jabłonka 2 - 2 Peru Jabłonka
13:00 - 13:25 Hiszpania Jabłonka 3 - 5 Brazylia Jabłonka
13:25 - 13:50 Francja Jabłonka 1 - 3 Peru Jabłonka
13:50 - 14:15 Argentyna Jabłonka 0 - 8 Holandia Jabłonka

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY