Bydgoszcz Bydgoszcz Koordynatorzy
Michał Żurowski (604477488)
Michał Żurowski (604477488)

Boisko ORLIK A SP15 Czerkas
08:30 - 08:55 Argentyna Bydgoszcz 6 - 1 Urugwaj Bydgoszcz
08:55 - 09:20 Chile Bydgoszcz 2 - 1 Szkocja Bydgoszcz
09:20 - 09:45 Urugwaj Bydgoszcz 10 - 0 Slowenia Bydgoszcz
09:45 - 10:10 Argentyna Bydgoszcz 10 - 0 Szkocja Bydgoszcz
10:10 - 10:35 Chile Bydgoszcz 1 - 0 Słowacja Bydgoszcz
10:35 - 11:00 Chorwacja Bydgoszcz 8 - 0 Slowenia Bydgoszcz
11:00 - 11:25 Irlandia Bydgoszcz 3 - 0 Irlandia Północna Bydgoszcz
11:25 - 11:50 Hiszpania Bydgoszcz 5 - 2 Słowacja Bydgoszcz
11:50 - 12:15 Chorwacja Bydgoszcz 3 - 3 Polska Bydgoszcz
12:15 - 12:40 Irlandia Północna Bydgoszcz 1 - 3 Nigeria Bydgoszcz
12:40 - 13:05 Irlandia Bydgoszcz 2 - 2 Polska Bydgoszcz
13:05 - 13:30 Hiszpania Bydgoszcz 2 - 2 Nigeria Bydgoszcz
Boisko ORLIK B SP15 Czerkas
08:30 - 08:55 Belgia Bydgoszcz 5 - 0 WKS Bydgoszcz
09:20 - 09:45 Anglia Bydgoszcz 5 - 0 WKS Bydgoszcz
10:10 - 10:35 Anglia Bydgoszcz 8 - 1 Niemcy Bydgoszcz
10:35 - 11:00 Francja Bydgoszcz 2 - 3 Meksyk Bydgoszcz
11:00 - 11:25 Niemcy Bydgoszcz 1 - 4 Włochy Bydgoszcz
11:25 - 11:50 Finlandia Bydgoszcz 0 - 2 Kolumbia Bydgoszcz
11:50 - 12:15 Uzbekistan Bydgoszcz 1 - 5 Włochy Bydgoszcz
12:15 - 12:40 Francja Bydgoszcz 1 - 6 Holandia Bydgoszcz
12:40 - 13:05 Finlandia Bydgoszcz 0 - 3 Uzbekistan Bydgoszcz
13:05 - 13:30 Holandia Bydgoszcz 2 - 0 Kolumbia Bydgoszcz

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY