DM 2019 - U9 Aktualności

Nowe Karty!

Zmieniliśmy nieco dokumenty zgłoszeniowe do turnieju. O szczegółach w rozwinięciu!

W tym roku wprowadziliśmy nowe formularze zgłoszeniowe. Na pewno zetknęliście się już z wieloma zmianami w dokumentach, które pojawiły się, bo „RODO”. My także dostosowujemy się do przepisów, w związku z czym na naszych kartach pojawiło się kilka nowych elementów. Żeby rozwiać wątpliwości podpowiadamy jak dokładnie powinien wyglądać prawidłowy komplet dokumentów drużyny:

 

 

1) Karta Zgłoszenia Drużyny
2) Karty Zgłoszenia Uczestników (tyle, ilu zawodników jest wpisanych na Karcie Zgłoszenia Drużyny)
3) Karta Trenera Prowadzącego
4) Karta Trenera Asystenta (jeśli został wyznaczony)

 

Karta Zgłoszenia Drużyny
Dostępne są dwa wzory. Pierwszy (1a) dla kategorii U-7, drugi (1b) dla pozostałych. Dlaczego? Bo regulamin imprezy przewiduje możliwość zgłoszenia innej liczby zawodników w najmłodszej kategorii wiekowej.

Wszystkie pola wypełnia trener zgłaszający drużynę!

• Pole „data urodzenia”: należy wypełnić pełną datą tj. dzień-miesiąc-rok
• Pole „imię i nazwisko asystenta trenera”: nie jest obowiązkowe, natomiast warto asystenta ustalić. W przypadku, kiedy trener nie może być obecny podczas rozgrywek, tylko zgłoszony wcześniej asystent ma prawo poprowadzić drużynę. Drużyna, której formalny opiekun nie jest obecny na boisku może zostać niedopuszczona do gry w danym dniu rozgrywek i zostaną przyznane walkowery. Obowiązkowo asystenta trzeba będzie uzupełnić w przypadku awansu do Finału Finałów. W razie ważnej konieczności będzie go można wymienić.


Karta Zgłoszenia Uczestnika
Dane wypełnia rodzic (opiekun prawny dziecka)! Karta składa się z 4 sekcji umieszczonych na 3 stronach. Wypełnić należy wszystkie pola, a każdą z sekcji należy potwierdzić podpisem oraz datą jego złożenia. Łącznie na karcie należy złożyć 4 podpisy!

Sekcja 1:
Dane uczestnika i jego opiekuna:
• Należy podać pełne nazwisko, imię i dokładną datę urodzenia.
• Pole: Przynależność Klubowa to ważny element karty. Pomaga ona sprawdzić zgłoszone zespoły i wyeliminować te, które utworzone zostały z utalentowanych zawodników, tylko w celu wygrania turnieju – tzw. dream team (szczegółowe przepisy zgłoszeń określa regulamin zawodów). Wypełniając pole należy podać nazwę klubu lub szkółki piłkarskiej do jakiej uczęszcza dziecko, w przypadku braku przynależności należy wpisać NIE DOTYCZY – nie wolno pozostawić tego miejsca pustego.
Dane opiekuna prawnego wyrażającego zgodę i zgłaszającego zawodnika do turnieju:
• Należy obowiązkowo podać imię i nazwisko oraz podać kontakt do siebie. Jeśli wpiszecie telefon, a nie podacie maila lub odwrotnie to zaakceptujemy kartę.

Sekcja 2:
Zgody obowiązkowe są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia uczestnika: wszystkie pola należy wyraźnie oznaczyć przy kratce TAK. Jeśli pole pozostanie nieoznaczone lub zakreślona zostanie kratka NIE, dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w turnieju.

Sekcja 3:
Zgody dobrowolne: Udzielenie lub brak oznaczenia nie wpływa negatywnie na możliwość przyjęcia uczestnika
• Wszelkie niejasności wynikające z zaznaczenia kratek TAK i NIE bądź pozostawienia obydwu ich pustych będą traktowane jako potencjalny brak zgody.

Sekcja 4: 
Klauzula Informacyjna: opisuje sposób w jaki administrujemy danymi, które nam przekazujecie. Należy ją przeczytać ze zrozumieniem, aby poznać swoje prawa.
• Na końcu znajduje się ostatni z czterech podpisów, które trzeba zgłosić na karcie!


Karta Trenera Prowadzącego / Asystenta Trenera
Nowość w dokumentach! Karty są potrzebne, abyśmy mogli uporządkować administrowanie danymi trenerów i asystentów. Jej elementy są niemal takie same jak w Karcie Uczestnika.

Jeśli prowadzicie więcej drużyn wypełniacie tylko jedną kartę, ale w polu „Zgłaszane drużyny” wpisujecie wszystkie przydzielone nazwy państw i kategorie wiekowe zespołów.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt! :)

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY