Bydgoszcz Bydgoszcz Koordynatorzy
Michał Żurowski (604477488)
Michał Żurowski (604477488)

Boisko Boisko 2
12:45 - 13:10 Anglia Bydgoszcz 0 - 9 Kolumbia Bydgoszcz
13:10 - 13:35 Argentyna Bydgoszcz 1 - 5 Francja Bydgoszcz
13:35 - 14:00 Holandia Bydgoszcz 5 - 2 Kolumbia Bydgoszcz
14:00 - 14:25 Anglia Bydgoszcz 3 - 1 Islandia Bydgoszcz
14:25 - 14:50 Francja Bydgoszcz 5 - 2 Kolumbia Bydgoszcz
14:50 - 15:15 Argentyna Bydgoszcz 13 - 0 Islandia Bydgoszcz
15:15 - 15:40 Bułgaria Bydgoszcz 1 - 2 Francja Bydgoszcz
Boisko Boisko 3
12:45 - 13:10 Brazylia Bydgoszcz 2 - 6 Włochy Bydgoszcz
14:25 - 14:50 Bułgaria Bydgoszcz 0 - 5 Holandia Bydgoszcz
Boisko Boisko 1
13:10 - 13:35 Dania Bydgoszcz 0 - 3 Niemcy Bydgoszcz
13:35 - 14:00 Brazylia Bydgoszcz 0 - 5 Jamajka Bydgoszcz
14:00 - 14:25 Finlandia Bydgoszcz 3 - 8 Włochy Bydgoszcz
14:25 - 14:50 Dania Bydgoszcz 3 - 4 Irlandia Bydgoszcz
14:50 - 15:15 Finlandia Bydgoszcz 3 - 2 Niemcy Bydgoszcz
15:15 - 15:40 Irlandia Bydgoszcz 2 - 3 Jamajka Bydgoszcz

PARTNERZY

PARTNER MEDIALNY
PARTNER TYTULARNY